top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA 

GENEL AYDINLATMA METNİ

 

Fabula Psikoloji Danışmanlık Merkezi – Pınar Şakiroğlu Yılmaz T.C:309852791** (“FABULA” veya “Merkez”)olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Merkezimizin etkileşim içerisinde olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

 1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler 

Kanun uyarınca “Fabula Psikoloji Danışmanlık Merkezi – Pınar Şakiroğlu Yılmaz”, “Caddebostan Mah. Bağdat Cad. No:296 Nizam Palas Apt. Kat:2 D:5 Kadıköy/İstanbul” adresinde mukim Veri Sorumlusudur.

 

 1. Danışmanlık Merkezimizce İşlenebilen Kişisel Veri Kategorileriniz

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veri türleri toplanmaktadır;

Genel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Kimlik                          : Ad soyad, TC Kimlik No, İmza, Kimlik fotokopisi,  Anne-baba adı, Doğum yeri- tarihi, Nüfusa kayıtlı olduğu yer, Nüfus cüzdanı seri- aile-cilt ve sıra no, Medeni hal, Ehliyet ve pasaport fotokopisi, Cinsiyet, SGK no, Vergi numarası, Ruhsat fotokopisi, Hasta yakınlarının adı-soyadı, 

İletişim                        : Ev ve cep telefonu, adres, e- posta adresi, Acil aranacak kişilerin iletişim bilgileri,

Görsel/İşitsel               : Fotoğraf, ses kaydı, kamera kaydı,

Finansal                       : Banka hesap no, Iban no, Kart bilgisi, Banka adı, Fatura, Cari hesap,

Mesleki Deneyim         : Çalıştığı kurum, meslek bilgisi, sertifikalar,

Özlük(Çalışan)              : Bordro bilgileri, Maaş bilgileri, Disiplin soruşturması, Güvenlik soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirim bilgileri, Özgeçmiş-CV bilgileri, İş mülakatları ve değerlendirmeler, Çalışana yapılan sosyal yardım bilgileri, Sosyal güvence bilgileri, İzin-devamsızlık-fazla çalışma-kıdem bilgileri, İşe başlama tarihi bilgileri, İşten ayrılma tarihi bilgileri, İstihdam yeri, Merkez adına yapılan seyahatler, Katılınan eğitim-toplantı bilgileri, Araç kullanım bilgisi, Askerlik durumu, Emeklilik bilgisi,

Hukuki İşlem                : Resmi kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar, İcra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler, Müzekkereler, Maaş haczi bilgileri, Yasal takip bilgisi,

İşlem Güvenliği            : Log kayıtları, tarayıcı verileri ile oturum çerezleri, IP adresleri

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Sağlık                           : Psikolojik testler ve sonuçları, Değerlendirme ölçekleri, Kullanılan ilaçlar, Hastalık öyküsü, Alkol ve sigara kullanımı, Tanı, Epikriz, Anamnez, İstirahat raporları, Durum bildirir raporlar, Reçete, İlaç raporları, Aile bireyleri genetik hastalık bilgisi, Laboratuvar sonuçları, Doktor analiz ve yorumları, Sağlık raporları, Hamilelik durumu, Sakatlık durumu

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Danışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tedarikçilerimizden elde ettiğimiz kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenebilmektedir.

Danışanla merkezimiz arasında kurulan veya kurulacak olan sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olma,  sağlık ve mali konular ile ilgili yasal düzenlemeler ve mesleki etik kural kitaplarımızda yer alan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile; Toplum sağlığının sağlanması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Erken teşhis ve koruyucu hekimlik, Sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi, Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, Danışmanın gerek görmesi halinde durumun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmesi, Onay vererek abone olmanız halinde; tıbbi teşhis, tedavi ve eğitim hizmetlerimizin sizlere duyurulması, etkinlik günleri hakkında bildirim, Randevu almanız halinde; randevu hakkında sizi ve/veya velinizi/vasinizi haberdar edebilme, Merkezimiz ile ilişkinizi teyit etmek, Online ve canlı destek verebilmek, Satın aldığınız hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapabilmek ve yasal süreçlerle ödemelerin alınabilmesini sağlamak, Danışmanlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilmek, Merkezimizin iç işleyişinin planlanması ve yürütülmesi, Danışan memnuniyetinin ölçülmesi, talep ve şikayetlerin alınması, Psikolojik destek/tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, gerekli görülmesi halinde laboratuvar sonuçlarının alınması, Danışan memnuniyetinin artırılması, Hizmetlerin geliştirilebilmesi amacıyla analiz ve benzeri çalışmalar yapılması, Risk Yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve yapılması, Kalite ve verimlilik çalışmalarının ve raporlarının hazırlanması, İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve mahkeme kararlarının yerine getirilmesi, Mevzuat gereği kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirme, Merkez içi eğitim ve oryantasyon programlarının planlanması, icrası ve katılımların takibi, Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını artırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, İnternet sitesinin, sizin ve kurumun hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak, Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Danışan ilişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi, Danışan memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam, pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Saklama arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Ücret politikasının yürütülmesi, Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak başta kanunen yetkili kamu kuruluşlarına ve sağlık mensuplarına, adli ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, Merkez’i denetime yetkili kurum ve kuruluşlara, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına anlaşmalı olunan ödeme kuruluşlarına, Merkez’in faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına, kargoları teslim edebilmek adına kargo şirketlerine, Gizlilik ve KVKK taahhüdü alınmış birlikte çalışılan mali müşavir ve avukatlara ve sadece gerektiğinde ve hukuka uygunluk sebeplerinin bulunması halinde Merkez’in tedarikçilerine Kanun’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır. 

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Veri sorumlusu olarak kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, faaliyetlerimizi yürütmek, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla merkezimizin meşru menfaatlerini korumak, aramızda akdedilen danışma sözleşmesinin kurulmasını ve ifasını sağlamak, sağlığın korunması, tedavi ve tanı konulması amacıyla ve kanunlarda öngörülen nedenlerle; sizden bizzat veya web sitemiz/telefon/e-posta vasıtasıyla talep ettiğimiz veya sizin bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan süreçleri gerçekleştirebilmek amacıyla, sağlık hizmetlerinin ifasındaki yasal gereklilikler çerçevesinde etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesi, özen yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizi yürütebilmek sebebiyle, danışma ilişkimizin başlangıcı ve devamı süresince otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle fiziki ve elektronik ortamda Kanun ile belirlenmiş şekilde güvenli bir biçimde toplanmaktadır. Toplanılan verilerin güvenliğine ilişkin her türlü önlem alınarak saklanmakta ve verileriniz isteminizle anında veya yasal sürelerin sonunda periyodik olarak imha edilmektedir.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla;  6698 sayılı Kanun’un m.5/2-c; sözleşmenin ifası ve kurulması için zorunlu olma, m.5/2-ç doğrultusunda hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, m.5/2-f doğrultusunda temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Merkezimizin meşru menfaatleri çerçevesinde, ve faaliyet konumuz doğrultusunda m.6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde sır saklama yükümlülüğü altında bulunan psikologlar tarafından ve gerekli durumlarda da açık rızanıza dayanarak bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenecektir.

 

 1. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman FABULA’ya başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden ve internet sitemizden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Caddebostan Mah. Bağdat Cad. No:296 Nizam Palas Apt. Kat:2 D:5 Kadıköy/İstanbul adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Kurum’un veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@fabulapsikoloji.com adresine iletebilirsiniz. FABULA, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

FABULA Psikoloji Danışmanlık Merkezi

E-posta:           info@fabulapsikoloji.com

Telefon:           +90 541 414 09 07

bottom of page